top of page

Rèn tính bền bỉ với 50+ câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan

Trong cuộc sống để vững tâm vượt qua khó khăn và thử thách, mỗi con người chúng ta cần phải giữ cho mình sự lạc quan tạo động lực tiến về phía trước. Bài viết sau bao gồm 50+ câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan, giúp bạn học rèn luyện tính bền bỉ và giữ vững tinh thần tích cực mỗi ngày.

Những câu nói tiếng Anh về sự lạc quan đương đầu với khó khăn 

cau-noi-tieng-Anh-ve-su-lac-quan
Những câu nói tiếng Anh về sự lạc quan đương đầu với khó khăn 

Hãy nhớ rằng bạn cuộc sống không ngừng thử thách chúng ta vì vậy xây dựng tinh thần lạc quan cho bản thân rất cần thiết giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Những câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan dưới đây sẽ khích lệ và giúp chúng ta bình tĩnh đối mặt với những điều xảy đến trong cuộc sống: 

 • Hope is very important; it helps us relax in the present. If we hope that tomorrow will be better, we can endure today’s difficulties. 

Dịch nghĩa: Niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp hiện tại trở nên dễ chịu hơn. Nếu chúng ta hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ chịu đựng khó khăn của ngày hôm nay.

 • It’s hard to start writing the next chapter of your life when you’re just reading the previous chapters. 

Dịch nghĩa: Bạn sẽ khó mà bắt đầu viết chương tiếp theo của cuộc đời mình khi bạn chỉ tiếp tục đọc những chương trước đó.

 • Today is the first day of the rest of my life. When life gives you a hundred reasons to cry, let life see that you have a thousand reasons to smile. 

Dịch nghĩa: Hôm nay là ngày đầu tiên của phần đời còn lại. Khi cuộc đời trao cho bạn hàng trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc đời thấy rằng bạn có hàng ngàn lý do để cười.

 • Pessimists often only see difficulties in every opportunity, while optimists always see opportunities in every challenge. 

Dịch nghĩa: Người bi quan luôn chỉ nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan luôn tìm thấy cơ hội trong mỗi khó khăn.

 • Life is not to fear, but to understand. This is the time we need to learn more about life to reduce all fears. 

Dịch nghĩa: Cuộc sống không phải là để sợ hãi mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để giảm bớt mọi nỗi sợ hãi.

 • The only difference between a good day and a bad day is your attitude. 

Dịch nghĩa: Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở thái độ của bạn.

 • There is always light behind the clouds. 

Dịch nghĩa: Luôn có ánh sáng sau những đám mây.

 • Success is not the final destination, failure is not a deep abyss, it is just motivation for you to be more steadfast on the upcoming path. 

Dịch nghĩa: Thành công không phải là điểm cuối cùng, và thất bại cũng không phải là vực sâu thẳm. Chúng chỉ là động lực giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn trên hành trình tới tương lai.

 • Don’t count what you’ve lost, cherish what you have and plan for what you will gain, because the past never comes back, but the future will make up for the losses. 

Dịch nghĩa: Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy trân trọng những gì bạn đang có và lập kế hoạch cho những gì bạn sẽ đạt được. Vì quá khứ sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp những gì đã mất.

 • Just always look forward optimistically, every current difficulty will become a gift that fate gives you. 

Dịch nghĩa: Chỉ cần luôn lạc quan hướng về phía trước, mọi khó khăn hiện tại sẽ trở thành một món quà mà định mệnh tặng cho bạn.

 • Never whine about what happened, look at the problem straight and ask yourself what you can do. 

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ than vãn về những gì đã xảy ra, hãy nhìn thẳng vào vấn đề và tự hỏi bạn có thể làm gì.

 • When the storm is over, we can’t clearly remember how we got through it, how we survived, and we can’t even be sure that the storm is completely over. But one thing is certain: when we weather that storm, we will no longer be the same people. 

Dịch nghĩa: Khi cơn bão vừa qua, chúng ta thậm chí không thể nhớ rõ là chúng ta đã vượt qua cơn bão như thế nào, chúng ta đã sống sót như thế nào, và chúng ta còn không thể chắc chắn rằng cơn bão đã hoàn toàn qua đi chưa. Nhưng một điều chắc chắn là khi chúng ta vượt qua cơn bão đó, chúng ta sẽ không còn là con người như trước.

 • Whether things become better or worse depends on your thoughts. 

Dịch nghĩa: Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn.

 • We should not give up, do not let difficulties defeat us. 

Dịch nghĩa: Chúng ta không nên bỏ cuộc, đừng để khó khăn đánh bại mình.

 • Worrying is the most useless thing in the world. It’s like holding an umbrella and running around, just waiting for it to rain. 

Dịch nghĩa: Lo lắng là điều vô ích nhất trên thế giới. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng, chỉ chờ đợi trời mưa.

 • Life is not about waiting because life doesn’t know how much. Live so that when you look back tomorrow, today becomes a day of pride and no regrets. 

Dịch nghĩa: Đời không phải là chờ vì đời không biết đến bao nhiêu. Hãy sống sao để khi nhìn lại ngày mai, ngày hôm nay trở thành một ngày tự hào không hối tiếc.

 • You can’t control every situation, but you can absolutely control your thoughts and attitudes. 

Dịch nghĩa: Bạn không thể kiểm soát mọi tình huống, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát suy nghĩ và thái độ của mình.

 • The greatest success of our time is the ability to change lives by changing attitudes. 

Dịch nghĩa: Thành công lớn nhất của thời đại chúng ta là khả năng thay đổi cuộc sống bằng cách thay đổi thái độ sống.

 • When life pushes you into a dead end, don’t ask: “Why me?” say: “Just let me try it!”

Dịch nghĩa: Khi cuộc sống đẩy bạn vào ngõ cụt, đừng hỏi: “Tại sao lại là tôi?” hãy nói: “Cứ để tôi làm thử đi!”.

 • When you think you are who you are, you really are that person. 

Dịch nghĩa: Khi bạn nghĩ mình là ai, bạn thực sự là người đó.

 • Optimists see green lights everywhere, while pessimists only see red lights everywhere… wise people don’t notice colors. 

Dịch nghĩa: Người lạc quan nhìn thấy đèn xanh ở mọi nơi, trong khi người bi quan chỉ thấy đèn đỏ khắp nơi … người khôn ngoan không để ý màu sắc.

Một số câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan trong cuộc sống

cau-noi-tieng-Anh-ve-su-lac-quan
Câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan trong cuộc sống

Dưới đây Tiếng Anh Nghe Nói chia sẻ các câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan tiếp thêm sức mạnh và sự kiên trì cho bạn: 

 • Write in your heart that every day is the best day in the year. 

Dịch nghĩa: “Hãy ghi nhớ trong trái tim bạn, rằng ngày nào cũng là ngày tuyệt vời nhất trong năm”.

 • Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will.

Dịch nghĩa: “Việc nghĩ tích cực sẽ khiến bạn làm tất cả mọi việc tốt hơn là nghĩ tiêu cực”.

 • Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out. 

Dịch nghĩa: “Mọi chuyện sẽ trở nên tốt nhất cho những người tận dụng tốt nhất cách mà mọi việc diễn ra”

 • We can complain because rose bushes have thorns, or rejoice because thorn bushes have roses. 

Dịch nghĩa: “Chúng ta có thể than phiền vì bụi hoa hồng có gai, hoặc vui mừng vì bụi gai lại có hoa hồng”.

 • The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. 

Dịch nghĩa: “Khám phá lớn nhất mọi thời đại là một người có thể thay đổi tương lai chỉ bằng cách thay đổi thái độ của mình”.

 • Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. 

Dịch nghĩa: “Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta bỏ cuộc. Cách chắc chắn nhất để thành công chính là cố gắng thêm một lần nữa”. 

 • If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change the way you think about it. 

Dịch nghĩa: “Nếu bạn không thích thứ gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách bạn nghĩ về nó”.

 • Move on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page. 

Dịch nghĩa: Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới!

 • “Difficulties in your life don’t come to destroy you, but to help you realize your hidden potential.” – Anonymous

Dịch nghĩa: Những biến cố trong đời xảy đến không phải để hạ gục bạn, chúng đến để giúp bạn nhận ra tiềm năng của mình. (Khuyết danh)

 • “Always end the day with a positive thought. No matter how hard things were, tomorrow’s a fresh opportunity to make it better.” ― Anonymous

Dịch nghĩa: Hãy đặt dấu chấm hết mỗi ngày bằng một suy nghĩ tích cực. Dù mọi việc có khó khăn thế nào, ngày mai luôn là một cơ hội mới để làm mọi thứ tốt hơn. (Khuyết danh)

 • “Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.” ― Joshua J. Marine

Dịch nghĩa: Thử thách là thứ khiến cuộc sống này thú vị và vượt qua chúng là điều khiến cuộc sống này ý nghĩa. (Joshua J. Marine)

 • “To believe in immortality is one thing, but it is first needful to believe in life.” – Robert Louis Stevenson

Dịch nghĩa: Trước khi vào sự bất tử, con người ta nên tin vào sự sống. (Robert Louis Stevenson)

 • “Whatever we are, whatever we make of ourselves, is all we will ever have – and that, in its profound simplicity, is the meaning of life.” – Philip Appleman

Dịch nghĩa: Con người thật của ta, con người mà ta xây dựng nên và tất cả những gì ta có về cơ bản chính là ý nghĩa của cuộc sống này. (Philip Appleman)

 • “We should give meaning to life, not wait for life to give us meaning.” – Stacy

Dịch nghĩa: Chúng nên nên cho cuộc đời này một ý nghĩa chứ đừng đợi cuộc đời này mang ý nghĩa gì đến cho mình. 

Những câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan truyền động lực mạnh mẽ 

cau-noi-tieng-Anh-ve-su-lac-quan
Câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan truyền động lực mạnh mẽ 

Hãy để những ước mơ và đam mê dẫn lối bạn, đừng để nỗi sợ hãi làm bạn chùn bước. Những câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan sau đây sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân: 

 • Even seemingly perfect plans can fail. Sometimes, the most unexpected things can happen.

Dịch nghĩa: Thậm chí cả những kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo cũng có thể thất bại. Đôi khi, những điều bất ngờ nhất có thể xảy ra.

 • No one is rich all their lives and no one is poor forever.

Dịch nghĩa: Không ai giàu hết cuộc đời và cũng không ai nghèo mãi mãi.

 • Failure once does not mean failure forever. Let’s try another way.

Dịch nghĩa: Thất bại một lần không có nghĩa là thất bại mãi mãi. Hãy thử một cách khác.

 • Life has ups and downs, and we all go through difficult times.

Dịch nghĩa: Cuộc đời có những thăng trầm, và tất cả chúng ta đều trải qua những thời điểm khó khăn.

 • If you try and work hard, you will achieve your goals.

Dịch nghĩa: Nếu bạn cố gắng và làm việc chăm chỉ, sẽ đạt được mục tiêu của mình.

 • Life has joys and sorrows. Try to keep yourself happy and optimistic

Dịch nghĩa: Cuộc sống có cả niềm vui và nỗi buồn. Hãy cố gắng giữ cho bản thân luôn vui vẻ và lạc quan.

 • Nothing is easy. Be persistent and overcome difficulties.

Dịch nghĩa: Không có gì là dễ dàng cả. Hãy nhẫn nại và vượt qua những khó khăn.

 • Don’t be afraid of failure and giving up. Always try and never forget that failure is a stepping stone to achieving success.

Dịch nghĩa: Đừng sợ thất bại và từ bỏ. Hãy luôn cố gắng và không bao giờ quên rằng thất bại là bước đệm để đạt được thành công.

 • No one is born knowing everything. Always learn and improve your own knowledge.

Dịch nghĩa: Không ai sinh ra đã biết tất cả mọi thứ. Hãy luôn học hỏi và trau dồi kiến thức của bản thân.

 • Challenges will make you grow and develop. Always look for opportunities to test yourself.

Dịch nghĩa: Thách thức sẽ khiến bạn trưởng thành và phát triển. Hãy luôn tìm kiếm những cơ hội để thử sức mình.

Nhớ rằng chúng ta cần giữ vững niềm tin và tinh thần lạc quan, bởi vì đó chính là chìa khóa giúp chúng ta đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Lan tỏa tinh thần tích cực bằng cách chia sẻ ngay những câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan tại bài viết trên với bạn bè và người thân yêu để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn bạn nhé!

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng tại Tiếng Anh Nghe Nói
Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GIÁO VIÊN BẢN XỨ ANH/ÚC/MỸ/CANADA giàu kinh nghiệm giúp tăng phản xạ tiếng Anh tự nhiên, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: https://www.tienganhnghenoi.net/lophoctienganh

6 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page