top of page

Tuyển tập 50+ câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ đáng suy ngẫm 

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần tìm thấy sức mạnh nội tại để vượt qua khó khăn và thử thách. Bài viết sau là tuyển tập 50+ câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ, đầy ý nghĩa và đáng suy ngẫm mà bạn có thể tham khảo.

Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ trong cuộc sống 

Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ trong cuộc sống 

Những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn giúp mỗi chúng ta nhận ra giá trị của bản thân, củng cố tinh thần và động viên chính mình để tìm thấy nguồn động lực và cảm hứng trong cuộc sống:

 • Strong is when you can stay positive even when things get tough. (Mạnh mẽ là khi bạn có thể giữ vững tinh thần lạc quan ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn).

 • True power lies in the ability to control your own mindset and determination. (Sức mạnh thực sự nằm trong khả năng kiểm soát tư duy và quyết tâm của chính bạn).

 • True strength comes from perseverance and determination, not from luck. (Sức mạnh thực sự đến từ sự kiên trì và quyết tâm, không phải từ sự may mắn).

 • Strong is not the absence of fear, but the ability to overcome fear and face challenges. (Mạnh mẽ không phải là không sợ, mà là khả năng vượt qua nỗi sợ hãi và đối mặt với thách thức).

Câu nói Tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ trong học tập


Trong học tập, bên cạnh khả năng nắm bắt kiến thức còn cần rất nhiều tính kiên nhẫn, quyết tâm và tinh thần vượt khó. Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ trong học tập: 

 • Knowledge opens the door to the future and is the key to innovation. (Kiến thức mở ra cánh cửa cho tương lai và là chìa khóa của sự đổi mới).

 • Education not only helps us live, but also helps us live right. (Giáo dục không chỉ giúp ta sống, mà còn giúp ta sống đúng).

 • Learning requires dedication and dedication, but it is an investment in the future. (Sự học tập đòi hỏi sự cống hiến và tâm huyết, nhưng đó là đầu tư cho tương lai).

 • Knowledge not only helps us succeed, but also helps us become confident and strong. (Kiến thức không chỉ giúp ta thành công, mà còn giúp ta trở nên tự tin và mạnh mẽ).

 • Strong is not never failing, but the ability to stand up every time you fail. (Mạnh mẽ không phải là không bao giờ gặp thất bại, mà là khả năng đứng lên mỗi khi gặp thất bại).

 • Learning is an endless journey of discovery, every step is a new discovery. (Học tập là hành trình khám phá vô tận, mỗi bước đi đều là một sự khám phá mới).

 • Academic fortitude is confidence and the ability to face challenges. (Sự mạnh mẽ trong học tập là sự tự tin và khả năng đối mặt với thách thức).

Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ trong tình yêu

Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ trong tình yêu

Phần tiếp theo bao gồm những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ trong tình yêu rất đáng để mọi người cùng suy ngẫm: 

 • The strongest is not not not crying, but being able to laugh when your heart hurts. (Mạnh mẽ nhất không phải là không khóc, mà là có thể cười khi trái tim đau đớn).

 • Love does not make us weak, but makes us stronger in every challenge. (Tình yêu không làm chúng ta trở nên yếu đuối, mà làm chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn trong từng thách thức).

 • True love is not perfection, but the ability to overcome failures together. (Tình yêu đích thực không phải là sự hoàn hảo, mà là khả năng vượt qua những vấp ngã cùng nhau).

 • Never lose hope, because it is the greatest source of strength. (Không bao giờ đánh mất hy vọng, vì đó là nguồn động viên lớn nhất của sức mạnh).

 • Being strong in love is not only about holding on to each other despite difficulties, but also about listening and understanding each other. (Mạnh mẽ trong tình yêu không chỉ là việc giữ lấy nhau mặc kệ khó khăn, mà còn là việc lắng nghe và hiểu nhau).

 • Strong love is when we can protect each other from harm and not hurt each other.

Những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ không từ bỏ

Những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ không từ bỏ

Sự kiên trì không bỏ cuộc là một phẩm chất quan trọng giúp mỗi người vượt qua những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh để bạn bước tiếp: 

 • Its never too late to start over and become stronger. (Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại và trở nên mạnh mẽ hơn).

 • Strong is not being afraid, but controlling fear and moving forward. (Mạnh mẽ không phải là không biết sợ, mà là kiểm soát sợ hãi và tiến lên phía trước).

 • No matter how many times life knocks you down, you can get up again. (Dù cho cuộc đời có đánh bại bạn bao nhiêu lần, bạn cũng có thể đứng dậy một lần nữa).

 • Sometimes, true strength lies not in prosperity, but in the ability to overcome challenges and face them. (Đôi khi, sức mạnh thực sự không nằm ở sự phồn thực, mà nằm ở khả năng vượt qua những thử thách và đối mặt với chúng).

 • Strength is when you can confidently step into the darkness with faith that you will find the light. (Sự mạnh mẽ là khi bạn có thể tự tin bước vào bóng tối với niềm tin rằng bạn sẽ tìm ra ánh sáng).

 • Strength does not come from avoiding difficulties, but from facing them decisively. (Sự mạnh mẽ không đến từ việc tránh khó khăn, mà từ việc đối mặt với chúng một cách quả quyết).

Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ giúp bạn thay đổi mindset

Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ giúp bạn thay đổi mindset

Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ giúp bạn thay đổi mindset và nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn:

 • Change begins with strength, and strength comes from the determination to change.

 • Thay đổi bắt đầu từ sự mạnh mẽ, và sức mạnh đến từ quyết tâm thay đổi.

 • True strength comes from a desire for change and relentless determination. (Sức mạnh thực sự đến từ sự khao khát thay đổi và sự quyết tâm không ngừng).

 • Changing yourself is an endless journey of discovery, where you discover your own unexpected strengths. (Thay đổi bản thân là hành trình khám phá vô tận, nơi bạn phát hiện ra sức mạnh không ngờ của bản thân).

 • The greatest strength is not being able to defeat everyone, but being able to change yourself. (Sức mạnh lớn nhất không phải là có thể đánh bại mọi người, mà là có thể thay đổi chính mình).

 • No one can change the past, but everyone can decide to change the future. (Không có ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng mỗi người đều có thể quyết định thay đổi tương lai).

 • Every small step is a change, and small changes can lead to big results. (Mỗi bước tiến nhỏ là một sự thay đổi, và những sự thay đổi nhỏ có thể dẫn đến kết quả lớn).

 • Dont be afraid of change. Newness often brings great experiences and valuable learning. (Đừng sợ thay đổi. Sự mới mẻ thường mang lại những trải nghiệm tuyệt vời và học hỏi đáng giá).

Những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ và lạc quan

 • Life can be difficult, but strength lies in never giving up hope. (Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng sự mạnh mẽ nằm ở việc chúng ta không bao giờ từ bỏ hy vọng).

 • Life becomes stronger when we appreciate positive and optimistic things. (Cuộc sống trở nên mạnh mẽ hơn khi ta biết trân trọng những điều tích cực và lạc quan).

 • Being strong is not only overcoming challenges, but also knowing how to appreciate and appreciate the smallest grains of sunshine in life. (Mạnh mẽ không chỉ là vượt qua những thách thức, mà còn là biết đánh giá và trân trọng những hạt nắng nhỏ nhất của cuộc sống).

 • Love is the power that makes us overcome things we never thought we could overcome. (Tình yêu là sức mạnh khiến chúng ta vượt qua những thứ chúng ta không bao giờ nghĩ sẽ vượt qua được).

 • The greatest strength is knowing how to keep your soul optimistic, no matter what happens. (Sức mạnh lớn nhất là biết giữ tâm hồn mình luôn lạc quan, dù có điều gì xảy ra).

 • Strength comes from optimism, and optimism creates the strength to overcome all challenges. (Mạnh mẽ đến từ sự lạc quan, và sự lạc quan tạo nên sức mạnh để vượt qua mọi thách thức).

 • Nothing is impossible with a strong spirit and optimistic soul. (Không gì là không thể với tinh thần mạnh mẽ và tâm hồn lạc quan).

Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ và kiên trì

Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ và kiên trì
 • Strongness is not just about muscular strength, but also about the ability to persevere and never give up. (Mạnh mẽ không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà còn là khả năng kiên trì và không bao giờ từ bỏ).

 • Strength does not come from perfection, but from the ability to accept and be with ones ego. (Sự mạnh mẽ không đến từ sự hoàn hảo, mà từ khả năng chấp nhận và hòa mình với những bản ngã).

 • Perseverance is the strength within you that enables you to face every challenge and never falter. (Kiên trì là sức mạnh bên trong bạn, khiến bạn có thể đối mặt với mọi thách thức và không bao giờ chùn bước).

 • Strongness is not just the ability to fight, but the strength to persevere in action. (Mạnh mẽ không chỉ là khả năng đấu tranh, mà là sức mạnh kiên trì trong hành động).

 • Perseverance is not waiting for luck, but the determination to create your own luck. (Kiên trì không phải là chờ đợi may mắn, mà là sự quyết tâm để tự tạo ra may mắn).

 • Life can be difficult, but strength and perseverance will help you overcome all difficulties. (Cuộc sống có thể gian khó, nhưng sự mạnh mẽ và kiên trì sẽ giúp bạn vượt qua mọi chông gai).

Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ của phái nữ

Tiếp đến chúng ta hãy cùng bỏ túi ngay một số câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ của người phụ nữ, từ đó là giá trị giúp tôn vinh và khích lệ vai trò quan trọng của phái nữ trong xã hội:

 • Strong women are not just behind, but leading the way. (Phụ nữ mạnh mẽ không chỉ là người đứng sau, mà là người dẫn đường).

 • A womans strength does not come from her muscles, but from her strong heart and soul. (Sự mạnh mẽ của phụ nữ không đến từ cơ bắp, mà từ trái tim và tâm hồn vững chắc).

 • The smile of a strong woman is invincible strength. (Nụ cười của người phụ nữ mạnh mẽ là sức mạnh bất khả chiến bại).

 • Strong women are confident and appreciate their own value. (Phụ nữ mạnh mẽ là người tự tin và trân trọng giá trị của bản thân).

 • A woman's strength is not only in lifting others up, but also in the ability to lift herself up. (Sức mạnh của phụ nữ không chỉ là nâng đỡ người khác mà còn là khả năng nâng đỡ chính mình).

 • Womens strength lies in their ability to turn their dreams into reality, constantly moving towards their goals. (Sức mạnh của phụ nữ nằm ở khả năng biến ước mơ thành hiện thực, không ngừng hướng tới mục tiêu của mình).

 • The strength of women is not only companionship but also the ability to shape the pinnacle of success. (Sức mạnh của phụ nữ không chỉ là sự đồng hành mà còn là khả năng định hình nên đỉnh cao của thành công).

Hy vọng rằng những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ tại bài viết trên trên sẽ giúp bạn tìm thấy nguồn cảm hứng và động lực để tiếp tục cố gắng hiện thực hóa ước mơ trong tương lai. Hãy luôn tin vào bản thân và khả năng vượt qua mọi thử thách của bạn.

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng tại Tiếng Anh Nghe Nói
Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GIÁO VIÊN BẢN XỨ ANH/ÚC/MỸ/CANADA giàu kinh nghiệm giúp tăng phản xạ tiếng Anh tự nhiên, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: https://www.tienganhnghenoi.net/lophoctienganh

11 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page