top of page

Khơi nguồn cảm hứng qua 50+ câu nói tiếng Anh hay về bản thân 

Duy trì động lực và khơi nguồn cảm hứng cho bản thân là điều rất quan trọng giúp mỗi người nhìn nhận lại bản thân, tìm ra giá trị thực sự của mình trở nên tốt đẹp hơn. Bài viết sau là tuyển tập 50+ câu nói tiếng Anh hay về bản thân, chắc chắn sẽ giúp khơi dậy nguồn cảm hứng, tinh thần tích cực cho mọi người. 

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân chất lượng 

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân chất lượng 

Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay về bản thân giúp mỗi người trong chúng ta tự tin hơn và luôn cảm thấy mạnh mẽ trong cuộc sống.

1. It does not dwell on dreams and forget to live.

(Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.)

2. Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t.

(Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.)

3. Don’t stop when you are tired, stop when you’re done.

(Đừng dừng lại khi bạn thấm mệt, hãy chỉ dừng lại khi bạn đã hoàn thành mục tiêu.)

4. Life is a story. Make yours the best seller.

(Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.)

5.Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

(Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.)

6. Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.

(Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.)

7. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.

(Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.)

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân được chia sẻ nhiều nhất

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân được chia sẻ nhiều nhất

Mỗi người chúng ta là phiên bản đặc biệt, do đó ta cần xây dựng lòng tin vào bản thân. Phần sau đây là một số câu nói tiếng Anh hay về bản thân được chia sẻ nhiều nhất, giúp bạn luôn cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn.

1. The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance.

(Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.)

2. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.

(Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.)

3. Always dream and shoot higher than you know you can. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.

(Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.)

4. Luck is a dividend of sweat. The more you sweat, the luckier you get.

(May mắn là sự tích lũy của những giọt mồ hôi. Bạn đổ mồ hôi càng nhiều, bạn càng có nhiều may mắn.)

5. As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves.

(Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình.)

6. I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.

(Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.)

7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.

(Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.)

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân giúp thay đổi tư duy

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân giúp thay đổi tư duy

Thay đổi tư duy là một bước phát triển bản thân và rút ngắn chặng đường đạt được thành công. Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay về bản thân giúp thay đổi tư duy của mỗi người: 

1. Human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind.

(Con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ của mình.)

2. Human beings, by changing the inner attitudes of their minds, can change the outer aspects of their lives.

(Bằng cách thay đổi thái độ bên trong tâm tưởng, con người có thể thay đổi những khía cạnh bên ngoài của cuộc sống.)

3. Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.

(Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.)

4. There is no value in life except what you choose to place upon it. And no happiness in any place except what you bring to it yourself.

(Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó. Và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.)

5. You may not control all the events that happen to you. But you can decide not to be reduced by them.

(Bạn có thể không kiểm soát được tất cả các sự kiện xảy ra với mình. Nhưng bạn có thể quyết định không bị chúng làm cho suy yếu.) 

6. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.

(Đừng bao giờ tranh cãi với một kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống với trình độ của mình và có thể đánh bại bạn bằng tất cả những kinh nghiệm.)

Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân giúp bạn yêu chính mình hơn 

Những câu nói Tiếng Anh hay về bản thân giúp bạn yêu chính mình hơn 

Yêu bản thân là điều cốt lõi để sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay về bản thân giúp bạn nhận ra giá trị của mình và yêu bản thân hơn mỗi ngày. 

1. "You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think." - A.A. Milne 

(Bạn dũng cảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn bạn có vẻ và thông minh hơn bạn tưởng.)

2. "Be yourself; everyone else is already taken." - Oscar Wilde 

(Hãy là chính bạn; tất cả mọi người khác đã có chủ rồi.)

3. "You are never given a dream without also being given the power to make it true." - Richard Bach 

(Bạn không bao giờ được ban tặng một giấc mơ mà không có sức mạnh để biến nó thành hiện thực.)

4. "The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do." - Walter Bagehot 

(Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm những điều mà mọi người nói bạn không thể làm được.)

5. "The best way to predict the future is to create it." - Peter Drucker. 

(Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra nó.)

6. "Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle." - Christian D. Larson. 

(Hãy tin vào bản thân và tất cả những gì bạn là. Hãy biết rằng có một thứ bên trong bạn vĩ đại hơn bất kỳ trở ngại nào.)

7. "You don't have to be perfect to be amazing." - Unknown. 

(Bạn không cần phải hoàn hảo để trở nên tuyệt vời.)

8. "Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world." - Lucille Ball. 

(Hãy yêu bản thân trước và tất cả mọi thứ khác sẽ đặt vào đúng vị trí. Bạn thực sự phải yêu bản thân để đạt được điều gì đó trong thế giới này.)

9. "To love oneself is the beginning of a lifelong romance." - Oscar Wilde. 

(Yêu chính mình là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn suốt đời.)

10. "You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection." - Buddha. 

(Bạn chính mình, cùng với bất kỳ ai trên thế giới này, xứng đáng được yêu và được quan tâm.)

11."If you have the ability to love, love yourself first." - Charles Bukowski. 

(Nếu bạn có khả năng yêu, hãy yêu chính mình trước tiên.)

12. "You are enough just as you are." - Meghan Markle. 

(Bạn đủ đáng để được chấp nhận chính như bạn là.)

13. "Be yourself. An original is worth more than a copy." - Suzy Kassem. 

(Hãy là chính mình. Bản gốc luôn đáng giá hơn một bản sao.)

14. "Love yourself enough to set boundaries. Your time and energy are precious. You get to choose how you use it. You teach people how to treat you by deciding what you will and won't accept." - Anna Taylor. 

(Hãy yêu bản thân đủ để đặt ra những ranh giới. Thời gian và năng lượng của bạn quý giá. Bạn được quyền lựa chọn cách sử dụng chúng. Bạn dạy người khác cách đối xử với bạn bằng cách quyết định những điều bạn sẽ và không chấp nhận.)

15. "Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults." - Les Brown. 

(Yêu bản thân mình một cách vô điều kiện, giống như cách bạn yêu những người thân thiết nhất của bạn mặc dù họ có khuyết điểm.)

16. "You are never too small to make a difference." - Greta Thunberg 

(Bạn không bao giờ là quá nhỏ bé để tạo ra sự khác biệt.)

17. "Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it." - Rumi. 

(Nhiệm vụ của bạn không phải là tìm kiếm tình yêu, mà chỉ đơn giản là tìm kiếm và phát hiện tất cả những rào cản trong chính bạn mà bạn đã xây dựng chống lại nó.)

18. "You are allowed to be both a masterpiece and a work in progress simultaneously." - Sophia Bush. 

(Bạn được phép trở thành một kiệt tác và đồng thời một công trình đang xây dựng.)

19. "Your relationship with yourself sets the tone for every other relationship you have." - Robert Holden. 

(Mối quan hệ của bạn với chính mình định đoạt bầu không khí cho tất cả các mối quan hệ khác bạn có.)

20. "Self-compassion is simply giving the same kindness to ourselves that we would give to others." - Christopher Germer. 

(Tự yêu thương mình đơn giản là dành cho chính mình những sự tử tế như chúng ta dành cho người khác.)

21. "You have been criticizing yourself for years, and it hasn't worked. Try approving yourself and see what happens." - Louise Hay. 

(Bạn đã tự phê phán chính mình suốt nhiều năm, và nó không có tác dụng. Hãy thử chấp nhận bản thân và xem điều gì xảy ra.)

22. "Loving yourself isn't vanity. It is sanity." - Katrina Mayer. 

(Yêu chính mình không phải là sự tự mãn. Đó là sự tỉnh táo.)

Trên đây là 50+ câu nói tiếng Anh hay về bản thân tiếp thêm tinh thần tích cực giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống và luôn nỗ lực không ngừng để đạt được những điều tốt đẹp nhất. Hãy nhớ rằng, bạn là người duy nhất có thể quyết định cuộc đời mình và tạo ra những điều kỳ diệu. Hãy lưu giữ những câu nói ý nghĩa trên và chia sẻ chúng với những người xung quanh để lan tỏa sự tích cực và động viên mọi người cùng nhau phát triển.

Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GIÁO VIÊN BẢN XỨ ANH/ÚC/MỸ/CANADA giàu kinh nghiệm giúp tăng phản xạ tiếng Anh tự nhiên, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: https://www.tienganhnghenoi.net/lophoctienganh

77 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page